Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ธรรมนูญคณะฆราสคาร์เมไลท์ชั้นสาม และระเบียบปฏิบัติ’ Category

องค์อุปถัมภ์ คณะฆราวาสคาร์เมไลท์แห่งกรุงเทพฯ ได้แก่ แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล
คณะฆราวาสคาร์เมไลท์แห่งกรุงเทพฯ ดำเนินชีวิตและดำเนินงานตามธรรมนูญของคณะฆราวาสคาร์เมไลท์แห่งแม่พระภูเขาคาร์แมล และนักบุญเทเรซา แห่งพระเยซูเจ้า

ระเบียบปฏิบัติเรื่องของการอบรม (formation)

 • ประชุมเดือนละครั้ง โดยกำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่ 1 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ในระหว่างการประชุมจะมีโปรแกรมสำหรับการพัฒนาสมาชิก ในด้านรำพึงภาวนา ชีวิตจิต จิตตารมณ์ของคณะ ฯ และการร่วมมือในงานแพร่ธรรม (ดูการประชุมคณะฆราวาสคาร์เมไลท์)
 • การเข้าเงียบประจำปี โดยกำหนดให้เป็นเวลาปีละ 3 วันเป็นอย่างน้อย

ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรับสมาชิกใหม่

 • สมาชิกใหม่ถือตามธรรมนูญของคณะ ฯ เลขที่ 15
 • อธิการจะเป็นผู้แนะนำตัว และประกาศรับสมาชิกใหม่เข้ารับการอบรมในคณะฯ อย่างเป็นทางการในวันประชุม วัน/เวลาของการอบรม ให้เริ่มนับตั้งแต่วันประกาศนี้
 • สมาชิกใหม่จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่มากกว่า 70 ปีบริบูรณ์ หรือมิฉะนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิการิณี คณะคาร์เมไลท์ แห่งกรุงเทพฯ

การเลือกตั้งและหน้าที่รับผิดชอบของคณะที่ปรึกษา

 • การเลือกตั้งอธิการและคณะที่ปรึกษา ให้ถือตามธรรมนูญ เลขที่ 36
 • การเลือกตั้งให้ดำเนินการโดยการลงคะแนนลับ เพื่อแสดงความเคารพต่อเสรีภาพของผู้ออกเสียง ผู้ที่ได้รับเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ได้รับเลือก
 • ผู้มีสิทธิออกเสียง ได้แก่ ผู้ที่ปฏิญาณสัญญาครั้งแรกแล้ว

ผู้มีสิทธิรับเลือก มีคุณสมบัติดังนี้ :-

 • ผู้ที่ปฏิญาณสัญญาตลอดชีพแล้ว
 • เป็นผู้ที่ไม่มีข้อสะดุดต่าง ๆ ในฐานะคริสตชน
 • เมื่อผู้ได้รับเลือกลาออก เสียชีวิต หรือขาดคุณสมบัติ ต้องมีการเลือกตั้งตำแหน่งนั้นใหม่ เพื่อเป็นการเลือกตั้งซ่อม โดยจะหมดวาระหน้าที่พร้อม ๆ กับผู้ที่ได้รับเลือกไว้แล้ว

เมื่อสมาชิกของคณะ ฯ เสียชีวิต

 • เลขานุการต้องรีบแจ้งการเสียชีวิตของสมาชิกให้ทุกคนได้รับทราบ
 • สวดภาวนาอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับร่วมกัน ในระหว่างการประชุมเดือนต่อไป
 • คณะ ฯ ขอมิสซาอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับโดยส่วนรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทุกวันที่ 2 พฤศจิกายน ของทุกปี (วันผู้ล่วงลับ) สมาชิกทุกคนรับพระคุณการุญครบบริบูรณ์อุทิศแด่สมาชิกผู้ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการ :-

 • ร่วมถวายบูชามิสซา (แก้บาป-รับศีล)
 • สวดภาวนาตามจุดประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

การกำหนดจำนวนสูงสุดของคณะฆราวาสคาร์เมไลท์แห่งกรุงเทพฯ

 • หากคณะฆราวาสคาร์เมไลท์ แห่งกรุงเทพฯ มีจำนวนเกินกว่าสมาชิกที่เข้าประชุมสม่ำเสมอเกินกว่า 70 คน ให้แบ่งคณะ ฯ ออกเป็น 2 กลุ่ม

แบบฟอร์มและเครื่องหมายภายนอกของสมาชิก

 • สายจำพวก (Scapular) หรือเหรียญจำพวก สำหรับสมาชิกใหม่
 • เสื้อของคณะ ฯ (แบบเล็ก) สำหรับสมาชิกที่ถวายคำปฏิญาณสัญญาครั้งแรก
 • เสื้อของคณะ ฯ (แบบใหญ่) สำหรับสมาชิกที่ถวายคำปฏิญาณสัญญาตลอดชีวิต

แบบฟอร์มนี้ สมาชิกทุกคนสวมทุกครั้งในการเข้าเงียบประจำปี และในงานทางการของคณะคาร์แมล

 • สมาชิกจะต้องสวดสายประคำวันละหนึ่งสายทุกวัน
 • สมาชิกจะต้องรำพึงภาวนาวันละ 30 นาที ทุกวัน
 • ให้สมาชิกพยายามร่วมถวายบูชามิสซาและรับศีลมหาสนิททุกวัน
 • เพิ่มพูนความรู้ ความรัก ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับจารีตพิธีทางศาสนา นอกจากวันที่

พระศาสนจักรได้กำหนดไว้แล้ว ให้สมาชิกทุกท่านอดเนื้อตามรายการดังต่อไปนี้ :-

 • วันที่ 15 กรกฎาคม คือวันก่อนฉลองแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล
 • วันที่ 14 ตุลาคม คือวันก่อนฉลองนักบุญเทเรซา แห่งอาวิลา
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน คือวันก่อนฉลองนักบุญทั้งหลายของคณะคาร์แมล
 • วันที่ 13 ธันวาคม คือวันก่อนฉลองนักบุญยวง แห่งไม้กางเขน

ระเบียบปฏิบัตินี้จะต้องได้รับการทบทวน แก้ไข เพิ่มเติม ทุก ๆ 2 ปี และจะต้องได้รับ
การรับรองจากอธิการิณีอารามคาร์แมลกรุงเทพฯ

Read Full Post »

ที่นี่ จะเป็นที่ที่ อธิบายถึง ธรรมนูญ ของคณะนักบวชฆราวาสคาร์เมไลท์ชั้นสาม และระเบียบปฏิบัติเฉพาะของคณะนักบวชฆราวาสคาร์เมไลท์ แห่งกรุงเทพฯ

Read Full Post »