Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ประวัติคณะคาร์เมไลท์’ Category

scapular

เสื้อจำพวกแห่งภูเขาคาร์แมล

            เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1251 ในขณะที่คณะคาร์เมไลท์กำลังตกอยู่ในอันตราย ที่จะแตกสลาย ตกต่ำ และกำลังประสบกับการเบียดเบียน พระมารดาของพระเจ้าได้ประจักษ์มาแก่นักบุญ ซีมอน สต็อก (Simon Stock) และได้มอบ “เสื้อจำพวก” (the Holy Brown Scapular) พร้อมทั้งคำสัญญาอันล้ำค่า ดังนี้ :-

            “ลูกรัก จงรับเสื้อจำพวกของคณะฯนี้ไว้ อันเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูก ๆ คณะคาร์แมล ผู้ใดก็ตามเสียชีวิตขณะที่สวมเสื้อจำพวกนี้ จะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานในไฟนิรันดรเป็นอันขาด เสื้อจำพวกนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความรอด เป็นเครื่องป้องกันในยามอันตราย เป็นคำสัญญาแห่งการปกป้องพิเศษ”

            นอกจากคำสัญญานี้แล้ว ปัญหาต่าง ๆ ในคณะฯก็สิ้นสุดลงด้วย

ท่านได้ก่อตั้ง “คณะภราดรภาพแห่งเสื้อจำพวก” ขึ้น ท่านได้รับการเตือนสอนจากพระนางพรหมจารีมารีอา ในการประจักษ์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1251 ที่ Cambridge ชาวคาทอลิกและคาร์เมไลท์ในเวลานั้นกำลังได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรง พระนางมารีอาได้ตรัสแก่ท่านซีมอนให้ก่อตั้งความศรัทธานี้ คณะภราดรภาพ (Confraternity) นี้ ได้รับการรับรองและเป็นที่ศรัทธาโดยพระสันตะปาปาหลายพระองค์ กฎเกณฑ์ที่เสนอให้สมาชิกปฏิบัติ โดยมิได้บังคับใด ๆ ก็เรียบง่าย นั่นคือ

–  สมาชิกสวมเสื้อจำพวก (อย่างลับ ๆ) ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของคณะฯ

–  สวดทำวัตรต่อแม่พระ หรือบททำวัตรของพระศาสนจักร เป็นประจำทุกวัน หากว่าเป็นไปไม่ได้ ให้สวดบท “ข้าแต่พระบิดา” “วันทามารีอา” และ “สิริพึงมีแด่พระบิดา” 7 รอบ แทนการสวดทำวัตรที่กฎหมายพระศาสนจักรบัญญัติให้ปฏิบัติ 7 ครั้งต่อวัน

–  สมาชิกต้องอดเนื้อในวันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์ หากว่าไม่สามารถทำได้ ก็ให้สวดภาวนา “ข้าแต่พระบิดา” “วันทามารีอา” และ “สิริพึงมีแด่พระบิดา” 7 รอบ แต่ 2 ครั้ง

            สมาชิกคณะคาร์เมไลท์เชื่อว่า ผู้ใดก็ตามที่สวมใส่เสื้อจำพวกแห่งภูเขาคาร์แมล จะรอดพ้นจากไฟชำระในวันอาทิตย์หลังจากความตาย ซึ่งเรียกกันว่า “Sabbath Indulgence” ท่านซีมอนได้รักษาคนป่วยมากมายด้วยการมอบเสื้อจำพวกให้ การกระทำดังนี้ ทำให้กษัตริย์ Edward ที่ 1 แห่งประเทศอังกฤษ และพระเจ้าหลุยส์แห่งประเทศฝรั่งเศส เข้าเป็นสมาชิกในคณะภราดรภาพนี้ด้วย

เสื้อจำพวกได้รับการรับรองจากพระศาสนจักร

            เสื้อจำพวกนี้เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงการปกปักรักษาของพระนางมารี พระมารดาของพระเจ้า และเป็นเครื่องหมายแห่งความรอด ความศรัทธา 3 ประการที่พึงมีต่อพระนางมารีอา ได้แก่ :-           

– การถวายเกียรติ (Homage)

–  ความวางใจ (Confidence)

–  ความรัก (Love)

          ทุกครั้งที่เราสวมเสื้อจำพวกนี้ ก็เท่ากับเราได้ถวายเกียรติแด่แม่พระด้วยการเป็นสมาชิกของกองทัพแห่งพระราชินีผู้นี้ เราปฏิญาณความซื่อสัตย์ และมอบความวางใจในคำสัญญาของพระนาง และเป็นบุตรแห่งความรักอย่างพิเศษของพระนางด้วย ด้วยการสวมเสื้อจำพวกนี้ไปจนตลอดชีวิต เราแสดงให้พระนางเห็นว่าเราเคารพยกย่องพระนาง เชื่อในพระนาง และรักพระนาง

            ในปี ค.ศ. 1910 พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 10 ประกาศว่า เสื้อจำพวกสามารถใช้เหรียญจำพวกแทนได้ โดยให้มีด้านหนึ่งของเหรียญนั้นมีรูปพระนางมารีอา ข้อยกเว้นนี้ใช้ได้เฉพาะในประเทศที่มีอากาศร้อนมากเท่านั้น พระองค์ยังตรัสอีกว่า :“เราเชื่อในภาพนิมิตแห่งเสื้อจำพวก และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจะสวมเสื้อจำพวกนี้เสมอไป”

            พระสันตะปาปา เบเนดิ๊กต์ ที่ 15 มีความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการใช้เหรียญจำพวก จึงตัดสินใจทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจน โดยสอนว่า เหรียญจำพวกไม่สามารถที่จะนำมาใช้แทนเสื้อจำพวกได้ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นอย่างที่สุด พระองค์ประกาศเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 ว่า : “เพื่อให้ทุกคนทราบว่า เป็นความปรารถนาของเราที่จะให้ทุกคนสวมเสื้อจำพวก เราจึงขอให้พระหรรษทานพิเศษแด่ผู้สวมใส่ ซึ่งพระหรรษทานนี้ ผู้ใส่เหรียญจำพวกจะไม่สามารถได้รับ” นอกจากนี้ พระสันตะปาปา เบเนดิ๊กต์ ที่ 15 ยังได้มอบพระคุณการุญ 500 วันแด่ผู้ที่จูบเสื้อจำพวกทุกครั้ง วันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 อันเป็นวันฉลองเสื้อจำพวก พระองค์ตรัสกับบรรดาสามเณรแห่งกรุงโรมว่า : “ขอให้พวกท่านทุกคนมีภาษาเดียวกัน มีเหรียญคุ้มครองอันเดียวกัน ภาษานั้นหมายถึงพระวาจาในพระวรสาร เหรียญคุ้มครองได้แก่ เสื้อจำพวกแห่งภูเขาคาร์แมล ซึ่งพวกท่านควรจะสวมใส่ เพื่อจะได้รับการปกป้องพิเศษไปจนกระทั่งหลังความตาย”

            พระสันตะปาปา เลโอ ที่ 11 เคยตรัสขณะเปลี่ยนชุดพระสันตะปาปา และเจ้าหน้าที่ได้นำเสื้อจำพวกของพระองค์ออกไปด้วย ว่า : “ปล่อยให้เสื้อจำพวก (แม่พระ) อยู่กับฉันเถอะ มิฉะนั้น พระนางจะทิ้งฉันไป” (Leave me Mary (the Scapular) lest Mary leave me)

            นักบุญ ยวง เวียนเนย์ และนักบุญ Claude de la Colombière ต่างก็ขอความคุ้มครองจากเสื้อจำพวกนี้ เพื่อให้พ้นจากการประจญล่อลวง และเพื่อจะได้รับความรอดอย่างแน่นอน ในสมณสาสน์ของพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 ได้กล่าวถึงเสื้อจำพวกในฐานะที่เป็นเครื่องหมายแห่งการถวายตนแด่พระหฤทัยอันนิรมลของพระนางมารีย์ พระสันตะปาปา เลโอที่ 13 สนับสนุนให้สวมเสื้อจำพวก โดยการมอบพระคุณการุญครบบริบูรณ์ อุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระ แด่ทุกคนที่เยี่ยมวัดคาร์แมลในวันฉลองเสื้อจำพวก คือวันที่ 16 กรกฎาคม พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 เคยตรัสว่า : “พระศาสนจักรสอนสั่งเสมอในเรื่องความศรัทธาภักดีที่มีต่อพระนางพรหมจารีมารีอา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสวดสายประคำ และการสวมเสื้อจำพวกแห่งภูเขาคาร์แมล”

            ครั้งหนึ่ง คุณพ่อ Claude แห่งคณะคาร์แมลสวมรองเท้า มีโอกาสคุยกับซิสเตอร์ ลูซีอา ผู้ได้รับการประจักษ์ที่ฟาติมาของแม่พระ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1950 คุณพ่อถามว่า : “ซิสเตอร์ต้องการจะบอกว่า การสวมเสื้อจำพวกไม่ใช่เพียงแค่บางสิ่งที่พระมารดาต้อง การให้เราทำเท่านั้น แต่ว่าเป็นใจความสำคัญแห่งข่าวสารของพระนางเอง?” ซิสเตอร์ ลูซีอา ตอบว่า : “ถูกต้องที่สุด ไม่มีใครสามารถทำตามข่าวสารแห่งฟาติมาได้ นอกเสียจากว่าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 5 ประการ และเงื่อนไข 1 ใน 5 ประการนั้น ได้แก่ การสวมเสื้อจำพวกตลอดเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน”

คุณค่าและความหมายของเสื้อจำพวก

            พระสันตะปาปา เบเนดิ๊กต์ ที่ 14 ในโอกาสฉลองพระนางพรหมจารีมารีอา ได้ทรงประกาศว่า พระองค์เชื่ออย่างเต็มเปี่ยมถึงภาพนิมิตของพระนางที่มีต่อท่านนักบุญ ซีมอน สต็อค อีกครึ่งศตวรรษต่อมา พระนางมารีย์ได้ทรงเผยแสดง และสัญญากับพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 22 ว่า พระนางจะช่วยสมาชิกคณะภราดรภาพแห่งเสื้อจำพวกให้พ้นจากไฟชำระโดยเร็วที่สุด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันเสาร์แรกหลังจากความตาย

            ตามถ้อยคำของพระนางมารีย์นี้ เราจะได้รับประโยชน์ 4 ประการจากเสื้อจำพวก

1.   เสื้อจำพวกเป็นการปกป้องและคำสัญญาแห่งการพิทักษ์รักษาให้พ้นจากอันตราย ทั้งทางกายและวิญญาณ (มีอัศจรรย์เกี่ยวกับเสื้อจำพวกหลายเรื่องที่พิสูจน์เรื่องนี้)

2.   เสื้อจำพวกเป็นเครื่องหมายแห่งความรอด ซึ่งหมายความว่า ผู้ใดก็ตามที่สวมเสื้อจำพวกในขณะที่เสียชีวิตจะได้รับความรอด ผู้ชอบธรรมจะได้รับพระหรรษทานแห่งความพาก เพียรจนถึงที่สุดจากแม่พระ และสำหรับคนบาป เขาจะได้รับพระหรรษทานแห่งการกลับใจ และได้รับสถานะแห่งพระหรรษทาน เขาจะได้พบพระสงฆ์เพื่อแก้บาป หรือจะได้รับการเป็นทุกข์ถึงบาปบริบูรณ์ก่อนตาย

3.   เสื้อจำพวกให้เรามั่นใจได้ว่าจะพ้นจากไฟชำระโดยเร็ว

4.   เสื้อจำพวกจะทำให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกิจการดี การใช้โทษบาป คุณงามความดีต่าง ๆ ซึ่งสมาชิกในคณะคาร์เมไลท์ได้กระทำ

            แต่เดิมนั้น เสื้อจำพวกจะถูกมอบให้แก่สมาชิกของคณะคาร์เมไลท์เท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้ ใครก็ตามที่ได้รับเสื้อจำพวกจากพระสงฆ์ ก็จะได้รับคุณประโยชน์จากเสื้อจำพวกนี้เช่นกัน รูปแบบของเสื้อจำพวกในสมัยก่อนนี้ เป็นเสื้อที่ทำด้วยขนแกะ คลุมไหล่ลงมาถึงเท้าทั้งด้านหน้าและด้านหลัง คล้าย ๆ กับเสื้อผ้าของนักบวช แต่ปัจจุบันนี้มีขนาดเล็ก แต่ก็ยังต้องทำจากขนแกะ และต้องคลุมไหล่ลงมาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

            เพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษที่จะหลุดพ้นจากไฟชำระโดยเร็ว ตาม Bulla Sabbatina (The First Saturday) มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติคุณธรรมแห่งความบริสุทธิ์ตามฐานะชีวิตของตน ต้องสวดทำวัตรพระนางพรหมจารีมารีย์ หากไม่สามารถสวดทำวัตรได้ ก็ให้อดอาหารวันพุธและวันศุกร์แทน หรือทำกิจศรัทธาบางอย่าง ซึ่งพระสงฆ์ผู้มีหน้าที่เป็นผู้กำหนด เช่น การสวดสายประคำประจำวัน เป็นต้น

ความหมายทางเทววิทยาของเสื้อจำพวก

1.   เสื้อจำพวกเป็นเสื้อผ้าของนักบวช เป็นเครื่องหมายของการถวายตนแด่แม่พระ และหนทางชีวิตของพระนาง โดยผ่านทางเสื้อจำพวกนี้ เราได้เข้ามาสู่พันธสัญญาแห่งความรักและไว้วางใจในพระนางมารีอา เสื้อจำพวกเป็นเครื่องหมายของคณะคาร์แมล และเป็นเครื่องหมายแห่งการคุ้มครองป้องกันของพระมารดามาช้านาน มีความหมายทางชีวิตจิต และได้รับการรับรองจากพระศาสนจักร

–  เสื้อจำพวก    หมายถึง การอุทิศตนติดตามองค์พระเยซูเจ้า เช่นเดียวกับพระนางมารีย์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ของบรรดาศิษย์พระเยซูเจ้า การอุทิศตนนี้มีจุดกำเนิดอยู่ที่ศีลล้างบาป ซึ่งทำให้เราทุกคนเป็นบุตรพระเจ้า

–  เสื้อจำพวก    นำพวกเราทุกคนเข้ามาสู่ประชาคมนักบวชชายและหญิง ซึ่งมีอยู่ในพระศาสนจักรเป็นเวลานานกว่า 8 ศตวรรษ นั่นคือ คณะคาร์แมล

–  เสื้อจำพวก    เตือนใจเราให้ระลึกถึงแบบอย่างของบรรดานักบวชแห่งคาร์แมล และทำให้เรามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ในฐานะพี่และน้องต่อกันและกัน

–  เสื้อจำพวก    เป็นการแสดงออกซึ่งความเชื่อของเรา ว่า เราจะพบกับพระเจ้าในชีวิตนิรันดร โดยผ่านทางความช่วยเหลือ คำภาวนาวอนขอของพระนางมารีย์ พระมารดา

–  เสื้อจำพวก    เป็นเครื่องหมายแห่งการปกป้องคุ้มครองของพระนางมารีย์ และเครื่องหมายแห่งการเป็นสมาชิกในครอบครัวคาร์แมล และสมาชิกจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยความเต็มใจ

2.   คำสอนแห่งพระนางพรหมจารีมารีย์

–  จงเปิดใจต่อพระเจ้า และน้ำพระทัยของพระองค์ ซึ่งแสดงต่อเราโดยทางเหตุการณ์ประจำวัน

–  รับฟังพระวาจาของพระองค์ในพระคัมภีร์และในชีวิต เชื่อพระวาจา และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรา

–  จงสวดภาวนาอยู่เสมอ เพื่อจะได้พบกับการสถิตอยู่ของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา

–  จงเอาใจใส่ ดูแล ความต้องการของเพื่อนพี่น้องอยู่เสมอ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเสื้อจำพวก

1.   การรับเสื้อจำพวกนี้รับได้เพียงครั้งเดียว โดยรับจากพระสงฆ์ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่

2.   เสื้อจำพวกนี้สามารถแทนที่ได้โดยเหรียญจำพวก ซึ่งด้านหนึ่งเป็นรูปของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และอีกด้านหนึ่งเป็นรูปของพระแม่มารีย์ ในกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น และได้รับความเห็นชอบจากพระสงฆ์ผู้มีอำนาจหน้าที่

3.   เสื้อจำพวกรวมเราให้มีชีวิตคริสตชนที่แท้ ด้วยการดำเนินชีวิตตามคำสอนแห่งพระวรสาร การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ มีความศรัทธาพิเศษต่อพระแม่มารีย์ ซึ่งเราแสดงออกด้วยการสวดบทวันทามารีอา 3 บททุกวัน

กฎเกณฑ์ทั่วไปของพระศาสนจักรเกี่ยวกับเสื้อจำพวกขนาดเล็ก (General Ecclesiastical Regulations concerning the Small Scapulars)

เสื้อจำพวกขนาดเล็ก ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ผืนผ้าที่ทำด้วยขนแกะ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาว 2¾ นิ้ว และความกว้าง 2 นิ้ว ทั้ง 2 ส่วนนี้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยสายหรือแถบ เพื่อให้สามารถสวมให้ส่วนหนึ่งอยู่ด้านหน้า และอีกส่วนหนึ่งอยู่ด้านหลัง วัสดุที่ใช้ทำต้องทำมาจากผ้าทอขนแกะ และมีสีที่เป็นสีของเครื่องแบบคณะคาร์แมล

Read Full Post »

ที่นี่ จะเป็นที่เล่าถึง ตำนานการเข้ามาสู่ประเทศไทย ของคณะคาร์เมไลท์ และพระพรของพระเจ้าที่หลั่งลงสู่สมาชิกของคณะ เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของคณะคาร์เมไลท์ จวบจนถึงปัจจุบัน

Read Full Post »

ที่นี่ เป็นห้องที่อธิบายประวัติความเป็นมาของคณะคาร์เมไลท์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

Read Full Post »