Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘รายนามสมาชิกปัจจุบันของคณะฆราวาสคาร์เมไลท์ แห่งกรุงเทพฯ’ Category

1. เทเรซา แดงต้อย จิรานนท์
2. เทเรซา ราศรี จเรินสุข
3. เรยีนา วิลาวัลย์ ลาชโรจน์
4. เทเรซา นงลักษณ์ กอหะสุวรรณ
5. เทเรซา มาลีรัตน์ ประทีปนาฏศิริ
6. เทเรซา กมลวรรณ ศิริทัศน์
7. ราฟาแอล กิติชัย สมบัติวาณิชย์
8. อักแนส จินดา จิระชัยอารีย์
9. มารีอา จันทรา อมรรัตน์ศิริ
10. มาการีตา เฉลียว พลอยสุวรรณ
11. โทมัส กิรนันท์ พลวรรณาภา
12. มารีอา ทองดี คำสุข
13. มารีอา ทิพวรรณ ก้าวเดชคุณ
14. มารีอา ทัศนีย์ แซ่เจียว
15. เทเรซา อังคณา เอกโชติกุล
16. เอลีซาเบท นวพร สิทธิสังข์
17. อากาทา แน่งน้อย ประดิษฐศิลป์
18. มารีอา บุญชุบ เหยื่อแสวง
19. มารีอังเจลา บุญยรา ภัทโรดม
20. ยอแซฟ บัญชา หอมพิกุล
21. มารีอา ประนอม โกศาคาร
22. มารีอามักดาเลนา พร้อมจิตร กตัญญูทวีทิพย์
23. อากาทา เพ็ญศรี เชียวนาวิน
24. มารีอา ภาวนา อมรินทร์
25. ยวงแห่งไม้กางเขน ภิรมย์ จเรินสุข (ย้ายไปอยู่อุดรธานี)
26. มอนิกา มณฑา วงษ์วิสุทธิกุล
27. โรซา อำไพ สังฆาวารี
28. เทเรซา ลัดดา แซ่ฉั่ว
29. อันนา มาลินี จารุสุขถาวร
30. โรซา วิเชียร ทองสุข
31. วินีเฟด วินนี เจีย
32. มารีอา สมจิตร รัตนอมรกุลชัย
33. อันนา สมสุข จูทะโยธิน
34. เทเรซา สุขุมาล เอกโชติกุล
35. อันนา สุรณี วิรุณวงศ์
36. กาทารีนา สุรินทร์ วิรุณวงศ์
37. อากาทา อรวรรณ ฉัตรวัฒนาสกุล
38. ยวงบัปติสตา อนันต์ ยารสเอก
39. มารีอามักดาเลนา อารียา มนูพิบูลย์
40. นาตาเลีย อัมพร สังวาลเพชร์
41. มารีอา ฤทัย รุ่งเรืองผล
42. มารีอา มนัสนันท์ สุพันธ์มณี
43. เทเรซา นภาพร แซ่กุ่ย
44. มารีอา นงเยาว์ ผ่องใส
45. อันนา ลัดดาวรรณ เวชเนียน
46. แบร์นาแด๊ต ทัศนีย์ หฤฎางค์กุล
47. ยอแซฟ ณัฐวุฒิ ลาจันทึก
48. อันนา สอิ้ง เล็กประเสริฐ
49. มารีอา ทัศนีย์ ธิติธวัชเดช
50.มารีอา สมนึก สุเสรีชัย
51. มารีอา กิ่งพราว นพคุณทอง
52. เซซีลีอา ชนิดา จันทร์ธีรยุทธ์
53. เทเรซา ลักษณา สงวนวงศ์
54. เซซีลีอา สุนันทา นุ่มฤทธิ์
55. มารีอา ญาณาภรณ์ จันทรุพันธ์
56. เอลีซาเบท วิสุทธิ์ศรี สุขชัย
57. อันนา จินดาภรณ์ ชมจินดา
58. มารีอา ทิพย์กมล ธีระชาติกุล
59. เทเรซา สุปัน ยุกติรัตน์
60. มารีอา วรรณา เมธิพิทักษ์กุล
61. มอนิกา ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี
62. มารีอาเปาลา ทัศนีย์ ประเสริฐสุข
63. อันนา สมลักษณ์ ยันต์เจริญ
64. ยอแซฟ พิทักษ์ ใจดี
65. มารีอา ชวัลรัตน์ วาจรีต
66. ลูซีอา เรียม นันทนิตติ
67. เทเรซา ประจิต พรรักษา
68. อันนา วิไลวรรณ เอี่ยมวิศิษฏ์
69. อักแนส อลิชา ตัน
70. มารีอา มัณฑณา จันทรา
71. เทเรซา ปวีณา แซ่กุ่ย
72. เทเรซา ณัฐตณา สนามชัย
73. เทเรซา ศรัญญา สนามชัย
74. ยูจีนี วลี แท่นชวาล
75. มารีอา สุวลักษณ์ วงษ์สวนน้อย

Read Full Post »